Privacy Policy Van Beek Autobedrijf

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Beek Autobedrijf Breda B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacy policy brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Het aangaan van overeenkomsten.
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
 • Het stellen van diagnose, een inschatting maken van de uit te voeren werkzaamheden en een offerte opstellen voor de werkzaamheden die u wilt laten uitvoeren (onderhoud, herstel, …) inclusief filmen/fotograferen van het voertuig.
 • Het leveren van diensten die overeenkomen met uw werkorder/koopovereenkomst.
 • Onderzoeken, enquetes of statistieken uitoveren om de kwaliteit van onze producten beter te kunnen beoordelen, te verbeteren en aan te passen naar aanleiding van de behoeften van onze klanten.
 • Informatie versturen, met uw toestemming, over onze promoties en aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven en andere publicaties).

Wie zijn de ontvangers?

 1. De Erkend Reparateur (DS Store Breda / Van Beek Autobedrijf Breda B.V.) 
  Doel: Uw verzoek tot (after) sales diensten beantwoorden voor de hierboven vermelde doeleinden.
 2. DS, externe dienstverleners en / of bedrijven die tot dezelfde groep behoren als DS, die de Erkend Reparateur bijstaan.
  Doel: De Erkend Reparateur helpen bij het beantwoorden van uw verzoek tot (after) sales diensten voor de hierboven vermelde doeleinden. Om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren en ons aanbod aan te passen aan de behoeften van de klant.
 3. Elke onderneming die deel uitmaakt van dezelfde groep als DS.
  Doel: Bevordering van de veiligheid, het onderzoek, de analyse en de ontwikkeling van door de PSA Groupe vervaardigde producten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Worden uw gegevens overgedragen buiten de EU?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van uw verzamelde persoonsgegevens, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

 • De gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals gedefinieerd in bovengenoemde artikel 1 (duur van het contract met u, wettelijke vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met u).
 • Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel.
 • Vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze
  hebben gekregen.
 • Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
  gebruikersnaam en een wachtwoord.
 • Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware
  waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
  en te installeren.
 • Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
  buiten de EU.
 • Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
 • Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de financiële administratie om verwerken, vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
 • Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.
 • Wij als organisatie verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken als daarvoor
  schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
 • Alle medewerkers hebben de instructievideo bekeken. Het uitleg video voor medewerkers vindt u hier.
 • We hebben het onderwerp privacy bescherming in alle afdelingsoverleggen besproken.
 • Onze directeur heeft alle medewerkers opgeroepen extra aandacht te besteden aan privacy bescherming.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Erkend Reparateur (Van Beek Autobedrijf Breda B.V.) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen of klachten hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Van Beek Autobedrijf Breda B.V.
Spinveld 74
4815 HT Breda
contact@citroenvanbeek.nl
Tel: 076 522 9083

U kunt tevens uw rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:
DS Nederland
Postbus 10313
1301 AH Almere
Tel: 0800-1955
https://dsautomobiles-nl-nl.custhelp.com/

Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens), door uw claim te sturen naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl